Η συνέντευξη είναι μια τεχνική συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται συχνά τόσο στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων (audits) όσο και ερευνών (investigations). Αποτελεί μία από τις βασικές μεθόδους συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται από τους ελεγκτές και γενικότερα από αυτούς που διενεργούν μια έρευνα.

Ο Οδηγός Τεχνικών Συνεντεύξεων επιδιώκει να παρέχει χρήσιμες συμβουλές και καλές πρακτικές και να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους ελεγκτές, προκειμένου να διενεργηθεί μια επιτυχημένη συνέντευξη.

Μεταφoρτωση