Ο Οδηγός Ελέγχου Επίδοσης επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διενέργεια ελέγχων με έμφαση στην οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και της δράσης των δημόσιων οργανισμών. Στο παρόν εγχειρίδιο αποτυπώνονται τεχνικές, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων επίδοσης.

Μεταφόρτωση του Οδηγού Ελέγχου Επίδοσης