Ο Κώδικας Ηθικής και Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 86, παρ. 2 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α' 133) και αποτελεί τον επίσημο Κώδικα που οριοθετεί τις βασικές αξίες και ρυθμίσεις ακεραιότητας που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής, αποτυπώνοντας σαφείς κανόνες ορθής διοικητικής συμπεριφοράς του προσωπικού της ενώ παράλληλα διευκολύνει τους πολίτες, καθώς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους.

Τόσο ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας που οριοθετεί και περιγράφει τους κανόνες συμπεριφοράς, τον τρόπο υλοποίησης της εργασίας και της ενάσκησης των καθηκόντων των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Ε.Α.Δ., όσο και ο Κώδικας Ηθικής που περιγράφει τις αξίες και τις προσδοκίες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά του προσωπικού της Αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι δεσμευτικοί ως προς το ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Α.Δ.

Ο Κώδικας Ηθικής και Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του προσωπικού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (αρ. απόφ. 21126/31.07.2020) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3592/Β'/29.08.2020) και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΝΨΥ46ΜΙ0Φ-9ΨΔ).