Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης αντιμετωπίζουν προκλήσεις και διλήμματα που διαφέρουν σε πολλές περιπτώσεις από τα αντίστοιχα των Εσωτερικών Ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα. Οι βασικές αξίες και αρχές αποτελούν την κοινή αφετηρία, αλλά είναι απαραίτητο να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους δημόσιους φορείς.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού της στόχου για την υποστήριξη των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, συνέταξε τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, προκείμενου να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας για όλο τον δημόσιο τομέα. 

Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε τον Κώδικα αυτό με πρακτικά παραδείγματα από τα προβλήματα που ανακύπτουν στο εσωτερικό των δημόσιων φορέων και να εντάξουμε το περιεχόμενό του στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο που θα εξελίσσεται παράλληλα με την ενδυνάμωση και την ουσιαστική ενσωμάτωση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στα συστήματα διακυβέρνησης των δημόσιων φορέων.

 

Μεταφόρτωση Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών