Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την ανάπτυξη του θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού πλαισίου για το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, εκπόνησε ένα Πρότυπο Καταγραφής έντεκα (11) βασικών διαδικασιών του Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης, με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την υποστήριξη των δημόσιων φορέων στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Πρότυπο Καταγραφής