Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να καταγράψουντα βασικά βήματα, τα οποία μπορούν να ακολουθούν οι ελεγκτές κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης και του ελέγχου μιας δήλωσης. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες αυτές λειτουργούν μόνο ως ένα υπόδειγμα της εφαρμοστέας διαδικασίας.

Επαλήθευση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στην Ελλάδα: Κατευθυντήριες γραμμές για τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου