Τα Επαγγελματικά Πρότυπα για το Ελεγκτικό Έργο της Αρχής παρέχουν το πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ελεγκτικής της δράσης. Βασίζονται στα ελεγκτικά πρότυπα που υιοθετούν διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI) και το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global) και ενσωματώνουν τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των προτύπων αυτών σε δημόσιους ελεγκτικούς φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον βαθμό που αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού δημόσιου τομέα.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής οφείλουν να εφαρμόζουν τα Επαγγελματικά Πρότυπα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και να αξιοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, προσαρμόζοντας τα Πρότυπα αυτά στις απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ελεγκτικής αποστολής.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 26968/14.09.2020 Απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ. με θέμα «Επαγγελματικά Πρότυπα για το Ελεγκτικό Έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4139/Β’/28.09.2020) και αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΟΞ64ΜΙ0Φ-ΩΝ5).