Το παρόν εγχειρίδιο ελέγχου παρέχει στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων ένα πρακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που θέτει η διοίκηση κάθε υπουργείου. Παρέχει επίσης οδηγίες στη διοίκηση των υπουργείων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εν λόγω εργαλείου για τη διεξαγωγή αυτοαξιολογήσεων των επιμέρους στοιχείων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Πρόγραμμα Αξιολόγησης Βασικών Δικλίδων Ελέγχου