Η θέσπιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την ενίσχυση της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα συνδέεται άρρηκτα με τη χάραξη ολοκληρωμένων πολιτικών προστασίας των πληροφοριοδοτώνπου ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Οι πολιτικές αυτές είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας «ανοικτότητας», ακεραιότητας και λογοδοσίας μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και ενισχύουν τους μηχανισμούς ελέγχου των δημόσιων οργανισμών διευκολύνοντας έτσι την αναγνώριση φαινομένων απάτης, διαφθοράς κι άλλων παραπτωμάτων που ζημιώνουν το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, πρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι να νιώθουν εμπιστοσύνη αφενός απέναντι στα κανάλια υποβολής των καταγγελιών, ότι δηλαδή θα διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των πληροφοριοδοτώνώστε να αποφεύγονται τα μέτρα αντεκδίκησης, και αφετέρου, απέναντι στις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων μετά την υποβολή της καταγγελίας.

Τεχνική Έκθεση για την Προστασία των Πληροφοριοδοτών που ενεργούν προς το Δημόσιο Συμφέρον