Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε μελέτη και ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας και των ετησίων εκθέσεων των οργάνων ελέγχου που έλαβε χώρα κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017 και συμπληρώθηκε με τα σχόλια και τις πληροφορίες που παρείχαν τα όργανα ελέγχου από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2017. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η ανάλυση του Συστήματος Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στην Ελλάδα.

Τεχνική Έκθεση για το Σύστημα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στην Ελλάδα