Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης των λειτουργικών και άλλων συστημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του Παραρτήματος Ά της παρούσας.


CPV: 72267100-0 «Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού τεχνολογίας και πληροφοριών»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

α) η παροχή διακοσίων (200) ωρών τεχνικής υποστήριξης των λειτουργικών και άλλων συστημάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σύμφωνα με τις γραμμές 5 – 6 του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και

β) η ενσύρματη σύνδεση κτιρίων της Ε.Α.Δ. σύμφωνα με τη γραμμή 26 του ΠΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών προορίζονται για τις υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. εντός του Ν. Αττικής και αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου κατόπιν υποδείξεων της αναθέτουσας αρχής.

Αναλυτική Περιγραφή των υπηρεσιών παρατίθεται στο Παράρτημα Ά της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Για περισσότερες πληροφοφίες δείτε την προκήρυξη