Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Α. Μπίνης συμμετείχε στην 97η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε των ελληνικών πανεπιστημίων η οποία πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς Φωκίδας το διάστημα 15-17.07.2021, υπό την Προεδρία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Μπίνης κατά την τοποθέτησή του παρουσίασε αναλυτικά τα επιμέρους δομικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όπως πρέπει να αναπτυχθεί σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα επισημαίνοντας τα πολλαπλά οφέλη για τη βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης και την επίτευξη των στόχων που θέτει η διοίκηση κάθε Ιδρύματος. Πρότεινε δε συγκεκριμένες δράσεις για την υποστήριξη των πανεπιστημίων στην προσπάθειάς τους να ενισχύσουν τις εσωτερικές δικλίδες ασφάλειας και να αναπτύξουν αποτελεσματική λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου όπως: α) εγγραφή όλων των Ιδρυμάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» που τηρείται στην Αρχή, β) συμμετοχή ενός τουλάχιστον στελέχους απ’ όλα τα πανεπιστήμια στο ειδικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ για την πιστοποίηση Εσωτερικών Ελεγκτών του δημοσίου, γ) σύσταση ομάδας εργασίας για την ανατροφοδότηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εν όψει της έκδοσης ΥΑ που θα αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4795/2021 στα πανεπιστήμια, δ) συνάντηση εργασίας, με πρωτοβουλία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, των στελεχών τους που απασχολούνται στις Δ/νσεις Οικονομικού, Διοικητικού, Μηχανοργάνωσης καθώς και των Αντιπρυτάνεων Οικονομικού, με τα στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για την παρουσίαση των μεθοδολογικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου.

Στις αποφάσεις που έλαβε η Σύνοδος των Πρυτάνεων αναγνωρίζεται ότι το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένας σημαντικός μηχανισμός για τα Πανεπιστήμια, ο οποίος δεν αφορά μόνο διαδικασίες με δημοσιονομικό περιεχόμενο, αλλά αγγίζει το σύνολο των λειτουργιών και προγραμμάτων τους. Επισημάνθηκε επίσης ότι είναι απαραίτητη η στελέχωση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου με επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, προϋπόθεση που αποτελεί μία σοβαρή πρόκληση για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.