Σε εφαρμογή του ν.4795/2021 (Α’ 62) και της υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/941/οικ.3215 (Β’ 1041) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ολοκληρώθηκε η δημιουργία, από τα στελέχη της Ε.Α.Δ., και ξεκίνησε η λειτουργία του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Σ.Α.Δ.Δ.).

Το Δ.Σ.Α.Δ.Δ. αποτελεί ένα φυσικό και ηλεκτρονικό forum διαλόγου, διάδρασης και επικοινωνίας των Συμβούλων Ακεραιότητας, με στόχο να υποστηρίξει τις δράσεις τους αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία τη αποστολής και του έργου του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Επιμέρους στόχοι του Δ.Σ.Α.Δ.Δ. είναι:

  • Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μελών του για την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας
  • Η ανάπτυξη κοινών προτύπων και εργαλείων και η διάχυση καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων 
  • Η διατύπωση και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτικών ακεραιότητας 
  • Ο διαμοιρασμός καλών πρακτικών και η καταγραφή των προσεγγίσεων που είναι αποτελεσματικές, σχετικά με τον τρόπο χειρισμού υποθεσεων
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και η διοργάνωση δράσεων εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των υπαλλήλων σε θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας, εργασιακού εκφοβισμού και ίσης μεταχείρισης προσώπων. 
  • Η συγκέντρωση και η αναφορά στατιστικών στοιχείων και δεδομένων σε θέματα ακεραιότητας και διαφθοράς. 

 

Στο Δ.Σ.Α.Δ.Δ. εγγράφονται όλοι οι Σύμβουλοι Ακεραιότητας που υπηρετούν στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, αυτοδίκαια κατά την τοποθέτησή τους και μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους ή μέχρι την απομάκρυνση από τη θέση τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο ιστότοπος του Δ.Σ.Α.Δ.Δ. φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ενεργή πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των Συμβούλων Ακεραιότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και να αποτελέσει έναν κόμβο γνώσης, παρέχοντας πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα πηγών και πληροφοριών που αφορούν τόσο το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας όσο και διεθνείς καλές πρακτικές σε θέματα ηθικής και ακεραιότητας στη δράση των δημόσιων οργανισμών.