Έλεγχος της ΕΑΔ σε δήμο για τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης, εκτέλεσης και πληρωμής του έργου αποκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης του περιαστικού δάσους.

 

Κατόπιν καταγγελίας, κλιμάκιο Επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποίησε έλεγχο σε Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης, εκτέλεσης και πληρωμής, κατά το έτος 2015 και εντεύθεν, της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού (υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ασύρματα συστήματα φλοτέρ, κλπ) και της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του συστήματος πυρόσβεσης του περιαστικού δάσους Δήμου, συνολικού κόστους της τάξης των 185.000 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

  • Ο τέως Δήμαρχος του εν λόγω Δήμου, θεωρώντας ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη, προέβη την Άνοιξη του 2015 σε άτυπη προφορική ανάθεση του έργου της αποκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης σε ιδιωτική εταιρεία, δίχως να τηρηθεί κανένα από τα προβλεπόμενα στάδια της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, είτε του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ για τις προμήθειες, είτε των διατάξεων του ν. 3669/2008 για τα δημόσια έργα (δηλαδή χωρίς απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την έγκριση και διάθεση πίστωσης, χωρίς σύνταξη μελέτης, χωρίς τεκμηρίωση της κατεπείγουσας ανάγκης ως εξαιρετικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς έκδοση απόφασης του Δημάρχου για την ανάθεση του έργου, χωρίς σύναψη σχετικής σύμβασης, κ.ο.κ.).
  • Το ως άνω έργο, σύμφωνα με τον τέως Δήμαρχο, φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2015. Ωστόσο, δεν υφίσταται κανένα στοιχείο παραλαβής από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού και των σχετικών εργασιών αποκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης του περιαστικού δάσους του Δήμου.  
  • Δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία οικονομικού περιεχομένου (δελτία αποστολής, αποδείξεις αγοράς/πώλησης, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) της εταιρίας για τη φερόμενη προμήθεια εξοπλισμού και τη σχετική εκτέλεση εργασιών.
  • Δεν προκύπτει πληρωμή της εταιρίας από τον Δήμο για το ως άνω έργο.
  • Τρία (3) περίπου έτη κατόπιν της ανωτέρω προφορικής ανάθεσης, ο Δήμος προχώρησε το έτος 2018 σε μια σειρά από τυπικές ενέργειες «νομιμοποίησης» της ανάθεσης του ως άνω έργου στην υπόψη εταιρία (σύνταξη μελέτης τεχνικών προδιαγραφών, κλπ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα πληρωμής της εν λόγω εταιρίας. Ωστόσο, οι ανωτέρω ενέργειες δεν οδήγησαν σε ανάθεση του προκείμενου έργου και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του «εργολάβου».
  • Από τις Εκθέσεις Αυτοψίας των Επιθεωρητών της ΕΑΔ και υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , καθώς και τη σχετική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης Μηχανικού του ΤΕΕ την οποία παρήγγειλε η ιδιωτική εταιρία, προκύπτει ότι ο σχετικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη μελέτη τεχνικών προδιαγραφών που σύνταξε ο Δήμος το 2018 είναι σήμερα εγκατεστημένος και λειτουργεί. Ωστόσο, δεν μπορεί να βεβαιωθεί επακριβώς πότε και ποιος προμήθευσε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τον εγκατέστησε στο περιαστικό δάσος του Δήμου.
  • Το έτος 2018 ο τέως Δήμαρχος εξέδωσε κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 58 του ν. 3852/2010, προσωπική βεβαίωση ότι η εν λόγω προμήθεια αποκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης εκτελέστηκε πλήρως τον Μάιο του 2015 από την εταιρεία στην οποία ανέθεσε προφορικά το έργο.
  • Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σχετική πληρωμή της εταιρίας από τον Δήμο για το εν λόγω έργο. Ωστόσο, η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε προφορικά από τον τέως Δήμαρχο το εν λόγω έργο το έτος 2015 έχει ασκήσει αγωγές κατά του Δήμου, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, προκειμένου να λάβει το οφειλόμενο κατ’ αυτήν ποσό για την εκτέλεση του έργου, με ενδεχόμενη συνέπεια την πρόκληση σημαντικής δημοσιονομικής επίπτωσης στον εν λόγω Δήμο.

Για τις μη σύννομες πράξεις ή/και παραλείψεις του τέως Δημάρχου δεν αναζητούνται ευθύνες, καθώς έχει παρέλθει το διάστημα παραγραφής τους, ενώ ταυτόχρονα ο τέως Δήμαρχος δεν κατέχει πλέον αιρετή θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Επιπρόσθετα, απόσπασμα της Έκθεσης Ελέγχου διαβιβάστηκε: α) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, β) στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και γ) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με πρόταση να διενεργηθεί έλεγχος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, κατά λόγο αρμοδιότητας, στην εταιρεία που φέρεται να προέβη στην αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης του περιαστικού δ