Έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της στρατηγικής, που αφορά σε ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και κατόπιν σχεδιασμού ελέγχων βάσει ανάλυσης διακινδύνευσης, το διάστημα από 01.05.2022 έως και 31.07.2022, διενήργησε ελέγχους σε τέσσερις (4) δημόσιους φορείς και σε πέντε (5) νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός αυτών, στην Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου και Κρήτης.

Διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τις οικείες διατάξεις, καθώς επίσης  υπήρξε θετική ανταπόκριση στον έλεγχο και εξαιρετική συνεργασία με τη Διοίκηση του εκάστοτε φορέα και τους υπευθύνους εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος.

Διαπιστώσεις και επιβολή προστίμων κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Ελεγκτών – Επιθεωρητών στους δημόσιους φορείς: 

 

  • Είχε καταρτιστεί Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος με ορισμό υπευθύνων.
  • Είχαν ληφθεί μέτρα αποτροπής καπνίσματος (ανάρτηση σήμανσης, απομάκρυνση σταχτοδοχείων)
  • Οι υπεύθυνοι προέβαιναν σε τακτικούς ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας (διατήρηση απαγορευτικών σημάτων, απουσία σταχτοδοχείων, κ.λπ.), με καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου στο βιβλίο καταγραφής διαπιστώσεων, στο οποίο αναγραφόταν η ημερομηνία πραγματοποίησης του ελέγχου και η διαπίστωση ή μη παράβασης.
  • Στην Περιφέρεια Κρήτης, σε δυο (2) δημόσιες υπηρεσίες, διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις που αφορούσαν σε καπνίζοντες σε εσωτερικό χώρο, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 100€ στον κάθε καπνίζοντα και  διοικητικό πρόστιμο 500€ στους υπευθύνους σύμφωνα με το Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος.
  • Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε μία (1) δημόσια υπηρεσία, διαπιστώθηκε παράβαση που αφορούσε σε καπνίζοντα υπάλληλο σε εσωτερικό χώρο της υπηρεσίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στον υπάλληλο και τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιήθηκαν στη Διοίκηση της υπηρεσίας, προκειμένου  να προβεί σε πειθαρχικό έλεγχο του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναφορικά, με την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός των νοσοκομείων, διαπιστώθηκαν επίσης υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης καθώς:

  • τηρούσαν το "Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010"
  • είχαν ληφθεί μέτρα αποτροπής καπνίσματος (ανάρτηση σήμανσης, απομάκρυνση σταχτοδοχείων)

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της, θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια, για τη διαπίστωση ορθής τήρησης των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, με στόχο τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (νοσοκομεία, λοιπές δομές υγείας)  σε όλους τους δημόσιους χώρους της επικράτειας .