ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στοιχεία Καταγγέλλοντος


Καταγγελλόμενος Φορέας

Επιπρόσθετα αρχείαΑντίγραφο της αναφοράς θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε παραπάνω